Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - Ph.d.-emne

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å utvikle gode tjenester. Studiet fokuserer også på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen og sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner.

Ph.d-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn.

Emnet Strukturelle vilkår for profesjonsutøving er åpent for søking for alle med relevant masterutdanning.

 • Organisering

  Deltid
  Samlinger
 • Studiepoeng

  5
 • Søknadsfrist

  01. oktober 2017
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  5004

Innhold

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt.

I emnet Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse

Opptakskrav

Generelle opptakskrav til PhD-studiet

For å bli opptatt til ph.d.-studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er forløpende opptak til studiet. 

Søkere til emnet DRHS900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse må oppfylle de generelle opptakskravene og i tillegg følger opptaket spesielle opptakskrav:

Antall deltakere vurderes av kursansvarlig. Emnet blir igangsatt med forbehold om nok søkere. Dersom det er for mange søkere, vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • 1. prioritet: Ph.D.-kandidater på ph.d-programmet i helse- og sosialfag
 • 2. prioritet: Ph.D.-kandidater på eksterne ph.d.-program
 • 3. prioritet: Ansatte ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde
 • 4. prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

Undervisningsmetoder

Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. I første samling blir relevante analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Samlinger. Uke 44 og uke 4 (2017).