Semestre

MMP301 Storytelling, Representations and Rhetorics

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MMP301
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Haust
Eksamenssemester: 
2017 Haust
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Krav til forkunnskapar: 

Bachelor’s degree in media production or equivalent

Om emnet: 

-I emnets første del jobber studentene med film, tekstanalyse og dramaturgi med eksempler fra
flere sjangrer både innen fiksjon og nonfiksjon. Det blir lagt vekt på at studenten skal lære å
vurdere medieprodukter og se film med et analytisk blikk og begrepsapparat. Studentene skal
lære ikke bare å se hva som blir fortalt, men hvordan, og skal kunne identifisere
hovedelementer i lineaere og ikkelineare fortellinger ved å bruke narrativ analyse og andre
relevante teoretiske verktøy.

I emnets andre del fordyper studentene seg i dramaturgi knyttet til egen fagretning og arbeider
praktisk med en medieproduksjon eller et konsept/manusutviklingsarbeid, fra research og
konseptutvikling til ferdig produkt, knyttet til eget fagområde.

Emnet utfordrer studentene til å engasjere seg i arbeid med nye formater og teknologier for
historiefortelling på et avansert nivå. Medieproduktene som blir produsert gjennom emnet tar
sikte på å inkludere forskning, bruk og utvikling av nye cutting edge fortellerteknologier og
tilnærminger. Avhengig av fordypning kan denne prosessen innebære etablering og / eller
avansert oppsett av en plattform for nye former for historiefortelling.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

- har avansert kunnskap om historiefortelling fra et mediehistorisk perspektiv
- har avansert kunnskap om dramaturgi og fortellerteknikker for tradisjonelle og nye medier
- har inngående kjennskap til de vitenskapelige eller kunstneriske teorier og metoder innen
multimodal diskursanalyse, narratologi, narrativ analyse og andre relaterte teoretiske og
metodiske rammeverk

Ferdigheiter: 

-kan ta del i kortere medieproduksjoner innenfor sitt fagfelt av høy kvalitet både i research,
forarbeid, produksjon og ferdigstilling. Avhengig av spesialisering kan dette være ferdigstilling
av en animatic, eller gjennomføring av et selvstendig, begrenset forskning eller utviklingsprosjekt innen multimedia, crossmedia og transmedia fortellinger under tilsyn og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer
- kan analysere faglige problemstillinger på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plass i
samfunnet innen historiefortelling gjennom tradisjonelle medier og i feltet av multimedia,
crossmedia, og transmedia historiefortelling
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige argumenter om tradisjonelle medier, multimedia, crossmedia,og transmedia storytelling, produkter og praksis
- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen historiefortelling og arbeide
selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger storytellling innenfor sitt fagområde
- kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og / eller kunstnerisk utviklingsarbeid på
en selvstendig måte

Generell kompetanse: 

- være i stand til å delta i samfunnsdebatten for å øke kvaliteten på medieproduksjoner
- kan strukturere og formidle en historie til et publikum
- kan bruke teoretisk og metodisk kunnskap i praktisk arbeid med medieproduksjon
- kan analysere relevant akademisk, faglig og forskningsetiske problemstillinger rundt bruk av
digital informasjon (big data, data fra sosiale medier, digitale arkiver) i ulike medieproduksjoner
- kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte og
nyskapende medieproduksjoner
- kan kommunisere omfattende selvstendig arbeid og behersker språk og terminologi innen sitt
fagområde
- kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen sitt fagområde,
både med spesialister og allmennheten
- kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sitt fagområde

Praktisk organisering og arbeidsmåtar: 

-Fagstoffet blir presentert gjennom forelesninger, seminar og gruppearbeid. Studentene vil jobbe
praktisk med fagstoffet i valgt fordypning både individuelt og i grupper. Det vil bli gitt veiledning
både individuelt og i grupper.

Vilkår for å framstille seg til eksamen: 

Det vil være obligartorisk frammøte til undervisning

Avhengig av fordypning skal studenten presentere et synopsis til en medieproduksjon, en
produksjonplan, og enten en produksjonskalkyle, manus, eller storyboard og animatic.
Studenter i mediedesign skal designe en platform for storytelling som fokuserer på muligheter
med nye teknologier.

Sensorordning: 

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 5-11 (http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/%C2%A75-11)

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Ana Luisa Sanchez Laws
Emnet inngår i følgande studieprogram: 
Master in Media Practices
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidler
MappeeksamenIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang: 
Endelig vurdering i emnet skjer på grunnlag av en mappe som inneholder medieprodukt,produksjonsplaner og en individuell rapport. Det blir gitt en samlet karakter.