Animasjon

Animasjonsutdanninga ved Høgskulen i Volda er internasjonalt kjend, og mange av dei norske suksessane både i animasjonsfilm- og reklamebransjen er skapte av tidlegare studentar. Utdanninga er kjend for Filmfestilvalen AnimationVolda som vert ert arrangert kvar haust.

 • Organisering

  Heiltid
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2017
 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  223 451

Studieinnhald

Studiet gir ei praktisk og teoretisk innføring i alle vanlege animasjonsteknikkar (teiknefilm, dukkefilm, cut-out og data-animasjon).

 • Første semester: Klassiske teiknefilmøvingar og kunnskap om animasjonsfilm som underhaldning. Studentane skal produsere ein animatic (filmet bildemanus med lyd). 
 • Andre semester: Cut-out-animasjon (både analog og digital) og eksperimentelle animasjonsteknikkar. Animasjonsfilmen blir sett i ein generell filmhistorisk og kunsthistorisk samanheng. 
 • Tredje semester: Dokkefilm, 3D-data og tekst/filmanalyse.
 • Femte og sjette semester: Eksamensproduksjon med skrifleg produksjonsrapport/analyse. Det er også mogleg å ha praksis i eit animasjonsstudio.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, godkjente arbeidsprøver og opptaksprøve. Søkjarane får orientering i eige brev. Arbeidsprøvene blir vurderte av ein fagkomité som kallar inn aktuelle søkjarar til opptaksintervju og praktiske oppgåver i Volda. Godkjende søkjarar konkurrerer på grunnlag av konkurransepoeng.

Internasjonalisering

Det vert lagt til rette for at studentarkan gjennomføre delar av studiet i utlandet ved utdanningsinstitusjonar vi samarbeider med, til dømes i Danmark, Storbritannia, Estland, Tyrkia, Kroatia, Frankrike og Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsformene er ein kombinasjon av førelesingar, gruppearbeid og praktiske øvingar. All praktisk undervisning er obligatorisk dersom studentane ikkje kan dokumentere tilsvarande kunnskap. Undervisningsspråket er i hovudsak engelsk.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Animatørar arbeider med eit vidt spekter av teknikkar i ulike sjangrar. Studiet kvalifiserer for profesjonelt arbeid med animasjon som sjølvstendig uttrykk som til dømes animert kortfilm og bruk av animerte teknikkar i nyheiter, informasjon, reklame og underhaldning.

Bachelorgraden dannar grunnlag for opptak til relevante masterprogram i Noreg og i utlandet.