Emnebeskrivelse

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å utvikle gode tjenester. Studiet fokuserer også på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen og sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner.

Ph.d-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn.

DRHS900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
DRHS900
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Doktorgrad
Undervisningssemester: 
2017 Haust
Eksamenssemester: 
2017 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar: 

Ingen. Se opptakskrav i studieplanen.

Om emnet: 

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt. I dette emnet er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret vil en analysere kulturelle, samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringsprosesser som har medført nye krav og forventninger til profesjonsutøvere, både "ovenfra" fra politikere og styringsbyråkrati, og "nedenfra" fra brukere, media og publikum. Eksempelvis gjelder dette nye styringslogikker (New Public Management), endrede metoder for tilsyn og kontroll (transparens og accountability), krav om kunnskapsbasert/evidensbasert profesjonsutøvelse, samt brukermedvirkning og individuell tilpasning. Emnet vil utforske hvilke utfordringer og dilemma som oppstår av disse prosessene, og hvordan ulike rammevilkår fremmer eller hemmer god profesjonsutøvelse.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Kandidaten- skal kunne begrepsfeste og analysere ulike strukturelle forhold som omhandler samspillet mellom profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår

Ferdigheiter: 

Kandidaten- skal kunne utvikle forskningsdesign og forskbare problemstillinger om hva som kan fremme kvalitet og gode arbeidsprosesser i samspillet mellom profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår

Generell kompetanse: 

Kandidaten- skal kunne identifisere nye relevante problemstillinger og skissere forskningsdesign for disse- skal kunne lede prosjekter og delta i debatter som omhandler profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår

Praktisk organisering og arbeidsmåtar: 

Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. I første samling blir relevante analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Samlinger: Uke 44 og uke 49.

Vilkår for å framstille seg til eksamen: 

Emnet krever godkjent faglig presentasjon.

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet blir evaluert i samsvar med HVOs kvalitetssikringssystem

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
15
Emneansvarleg: 
Tor-Johan Ekeland
Emnet inngår i følgande studieprogram: 
Program for enkeltemne, Ph.d.-studium i helse og sosialfag
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidler
OppgaveIndividuell1semesterStått eller ikkje stått Fagessay
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar: Fagessay
Hjelpemidler:
Omfang: 
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 15.03.17