Emnebeskrivelse

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å utvikle gode tjenester. Studiet fokuserer også på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen og sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner.

Ph.d-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn.

DRHS902 Vitskapsteori og etikk

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
DRHS902
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Doktorgrad
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar: 

Ingen. Se opptakskrav i studieplanen.

Om emnet: 

Emnet i vitenskapsteori og etikk vil synliggjøre etiske problem og dilemmaer som alltid inngår i arbeid med mennesker, og som er nært knyttet til utøvelse av skjønn og faglig autonomi. Men disse dilemmaene er også til stede i forskningen selv, og det er viktig å gjøre ph.d-kandidatene oppmerksom på at forskning i seg selv er en etisk ladet handling. Emnet vil fokusere på denne problematikken ved å gi en skisse av noen av de sentrale posisjonene i vitenskapsteorien, med særlig vekt på positivismen, positivisme-kritikken, fornufts- og institusjonskritikken og kritisk realisme. Disse posisjonene avspeiler noen av de sentrale spenningsforholdene i dette studiet: Den strenge vitenskapelighet som ligger i positivismen, oppmerksomheten på subjektiviteten hos forskningsobjektene, som ligger i positivismekritikken, og fokuset på maktforhold som ligger i fornuftskritikken. Emnet vil synliggjøre hvilke etiske premisser som ligger i vitenskapsteorien selv, og at det er disse spenningene som kommer til syne i helse- og sosialsektoren. Dette vil i neste omgang bli stilt sammen med en gjennomgang av etisk grunnlagstenkning. Ph.d-kandidatene vil også bli gjort kjent med en del av lovene og forskriftene som finnes på dette området.  

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Kandidaten har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner og om de etiske utfordringene som ligger implisitt i disse posisjonene. Kandidaten har også kunnskap om sentrale etiske modeller og etiske regelverk for forskning.

Ferdigheiter: 

Kandidaten kan utvikle og begrunne etisk forsvarlige valg av vitenskapsteoretisk grunnlag for studier, kan analysere det vitenskapsteoretiske grunnlaget i gjennomførte prosjekter og gjenkjenne sentrale etiske problem.

Generell kompetanse: 

Kandidaten er i stand til å gjøre selvstendige etiske vurderinger i sitt yrkesfelt og ta stilling til vitenskapsteoretiske posisjoner.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar: 

Emnet organiseres i to samlinger à tre dager. I første samling blir de ulike posisjonene presentert, og det blir gitt orientering om de ulike forskriftene i forskningsetikken. Det vil også være naturlig å invitere en representant for Regional Etisk Komite. I andre samling presenterer deltakerne individuell hjemmeoppgaver som drøfter etiske dilemma relatert til egen forskning. Arbeidsformene omfatter forelesninger, hjemmeoppgaver og diskusjon. Samlinger: Uke 16 og uke 21.

Vilkår for å framstille seg til eksamen: 

Godkjent essay.

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet blir evaluert i samsvar med Høgskolen i Molde's kvalitetssikringssystem

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
15
Emneansvarleg: 
Jan Inge Sørbø
Emnet inngår i følgande studieprogram: 
Program for enkeltemne, Ph.d.-studium i helse og sosialfag
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidler
OppgaveIndividuell1semesterStått eller ikkje stått Fagessay
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar: Fagessay
Hjelpemidler:
Omfang: 
Godkjent av: 
Odd Ragnar hunnes 25.02.17