Emnebeskrivelse

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å utvikle gode tjenester. Studiet fokuserer også på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen og sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner.

Ph.d-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn.

DRHS904 Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
DRHS904
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Doktorgrad
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav: 

Ingen. Se opptakskrav i studieplanen.

Om emnet: 

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner. Ett særtrekk ved profesjonelt arbeid er friheten til å utøve faglig skjønn, men med en slik frihet kommer også muligheten til å handle på tvers av statlige føringer og faglige krav. Dette emnet gir en innføring i sentrale profesjonsteoretiske og profesjonsetiske perspektiver som har betydning for yrkesutøvelse og forskning innen helse- og sosialfag. Emnet fokuserer på hvordan profesjonenes kvalifisering, rolle, oppgaver og mandat kan forstås ut fra ulike teoretiske perspektiver. Hva utgjør grunnlaget for skjønnsutøvelse i profesjonsetiske dilemmaer? Hva er forholdet mellom profesjonens samfunnsoppdrag og de profesjonelles autonomi? Og hvordan kan vi forstå forholdet mellom profesjonsetikk og juss? 

I dette emnet er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til gjenkjenne og reflektere over etiske dilemmaer som ofte oppstår i arbeid med mennesker. Ph.d-kandidatene vil bli utfordret til å diskutere profesjonsetiske dilemmaer ut fra relevante lover og etiske retningslinjer.   

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Kandidaten har innsikt i sentrale begreper om profesjon, profesjonskvalifisering og skjønnsutøvelse. Kandidaten har kunnskap om profesjonsetiske retningslinjer, ansvarsteori og ulike perspektiver på hva som utgjør profesjonsetikkens grunnlag.  

Ferdigheiter: 

Kandidaten kan anvende de sentrale begrepene i analyse av profesjoner. Kandidaten kan identifisere sentrale etiske dilemmaer i profesjonsutøvelse og drøfte forståelsen av disse. 

Generell kompetanse: 

Kandidaten kan vurdere og drøfte problemstillinger om profesjoner og profesjonsetikk som har betydning for profesjonsutøvelse og egen forskning.  

Praktisk organisering og arbeidsmåtar: 

Emnet er organisert i to samlinger à to dager. I første samling blir relevante analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Samlinger i uke 6 og 11 (2018).

Vilkår for å framstille seg til eksamen: 

Emnet krever godkjent faglig presentasjon.

Evaluering og kvalitetssikring: 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Minimum antall studenter: 
10
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig: 
Kåre Heggen
Kjartan Leer-Salvesen
Emnet inngår i følgende studieprogram: 
Program for enkeltemne, Ph.d.-studium i helse og sosialfag
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidler
OppgaveIndividuell1semesterStått eller ikkje stått Fagessay
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Fagessay
Hjelpemidler:
Omfang: 
Godkjent av: 
Odd Ragnar hunnes 25.02.17