Engelsk 2 for 5.–10. årssteg, Kompetanse for kvalitet

Vidareutdanninga er eit tilbod til lærarar i grunnskulen som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementet sitt program for vidareutdanning  ”Kompetanse for kvalitet”. Studiet gir lærarar ei fordjuping i engelsk språk, fagdidaktikk og litteratur/kultur som kvalifiserer til undervisning i faget på mellom- og ungdomssteget. MERK: Då vi har nokon ledige plasser, opner vi for søking via vår Søknadsweb. Samme opptakskrav gjeld.

 • Organisering

  Deltid
  Nettstudium
  Samlingar
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  01. mars 2017
 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  4156

Studieinnhald

Studentane skal fordjupe seg i engelsk språk, fagdidaktikk og litteratur/kultur som kvalifiserer til undervisning i faget på mellom- og ungdomssteget. Studiet omfattar kunnskap om grammatiske og fonologiske strukturar i det engelsk språket og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og produktivt ordforråd. Studiet tek for seg kulturuttrykk og samfunnsmessige trekk frå heile den engelskspråklege verda, samt skjønnlitteratur, dramatikk og poesi. Kunnskap om og trening i å lese og bruke litterære tekstar for unge står sentralt i studiet. Det blir lagt vekt på engelskundervisning for 5.-10. årssteg, kva som kjenneteiknar elevane i denne aldersgruppa og deira språkutvikling. Studentane vil få innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk pedagogisk utdanning) inkludert/og 30 stp i engelsk.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er nettbasert med to 2-dagars samlingar i Volda kvart semester + ei vekessamling i York. Samlingane har obligatorisk oppmøte. Studentar som kan dokumentere gjennomført vekessamling i York i samband med tidlegare gjennomført engelskstudium får denne samlinga omgjort til eit ekstra arbeidskrav. HVO dekkjer overnatting og kursavgift på samlinga i York. Nettundervising vert gitt i læringsportalen Fronter og Adobe Connect. Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera og hovudtelefon med mikrofon.

For å gå opp til eksamen i eit emne må alle arbeidskrav knytt til emnet vere oppfylt.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for å undervise i engelsk på  5.–10. årssteg i grunnskulen.