Helsefag for sosialarbeidarar

Endringar i organisering av velferdstilbodet har ført til at sosialarbeidarar i dag møter situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt. Høgskulen i Volda tilbyr ei heilt ny og unik vidareutdanning innan helsefag, som den einaste høgskulen i landet.

Målgruppe for vidareutdanninga: Tilsette i tenesta for funksjonshemma, rus, rehabilitering, psykisk helse og eldreomsorg.

 • Organisering

  Deltid
  Nettstudium
  Samlingar
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  01. desember 2017
 • Startsemester

  Vår
 • Søknadskode

  4130
 • Studieavgift

  8000 kr (4000 kr per semester).

Studieinnhald

Vidareutdanninga er tek sikte på å kvalifisere sosialarbeidarar til å kunne fange opp kliniske teikn, gi medisin og observere biverknader. Gjennom studiet vil ein også rette merksemda mot tema som kan fremje helsevennlige val, m.a. fysisk aktivitet, ernæring og hygiene. Dette vil legge grunnlag for ei større fagleg breidde og bidra til å understøtte god kvalitet i helse- og sosialsektoren.Fullført emne skal bidra til ny kunnskap og styrke etisk og fagleg yrkesutøving for sosialarbeidarar.

Eitt emne - sju tema

 • Anatomi/fysiologi
 • Sjukdomslære/funksjonssvikt
 • Farmakologi/legemiddelhandtering
 • Førebyggande helsearbeid
 • Grunnleggande omsorg/pleie
 • Sentrale lover og organisering
 • Tverrprofesjonelt samarbeid/samhandling

Opptakskrav

Bachelor i sosialt arbeid: sosionom eller barnevernspedagog.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Helsefag for sosialarbeidarar er eit nettbasert studium med tre obligatoriske samlingar á tre dagar (to samlingar i vårsemesteret og ei samling i haustsemesteret). Mellom samlingane jobbar studentane i nettbaserte læringsgrupper.

Mellom andre og tredje samling skal det vere ei veke klinisk praksis innan helsefag. Dette er obligatorisk.

Etter tredje samling er det eit obligatorisk nettmøte (Adobe) med oppsummeringar og førebuing til eksamen.

Studentane må dokumentere godkjent førstehjelpskurs før dei får gå opp til avsluttande eksamen.  

Arbeidskrav:
Arbeidskrav A: Gruppeinnlevering av arbeid med kasus
Arbeidskrav B: Praksisrapport
Arbeidskrav C: Test i medikamentrekning
Arbeidskrav D: Individuell skriftleg oppgåve (omlag 2000 ord)