Kunst og handverk

Samfunn i utvikling treng menneske med estetisk kompetanse og evne til nyskaping. Kunnskap om kunst- og formkultur og formidling er viktig når ein skal utvikle identitet og forstå seg sjølv og andre.

 • Organisering

  Heiltid
 • Studiepoeng

  60
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  223 630

Studieinnhald

Vil du lære om visuell kommunikasjon, arkitektur, design og kunst? Har du prosjekt eller idear som du gjerne vil materialisere eller ha ned på papiret, eller ønskjer du kanskje å undervise i kunst, design og handverk? Årsstudium i Kunst og handverk gir deg grunnleggande innsikt og kompetanse i teknikkar innanfor varierte materialområde. Tre, leire, grafikk, digitale verkty, måling og teikning er nokre av fagområda du møter gjennom studie.

På Høgskulen i Volda møter du et solid fagmiljø, godt utstyrte verkstadar, eit pulserande studentliv og fantastisk natur. Årsstudiet kan nyttast som eit springbrett for vidare design-, kunst- eller lærarutdanning, eller som del av ein bachelorgrad i Kunst og handverk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningsformene vekslar mellom individuell oppgåveløysing med rettleiing, fellesundervisning og sjølvstudium. Arbeidsformene vil variere innanfor dei ulike emna, men i hovudsak er det individuelt skapande arbeid. Arbeidsbok vert brukt som metode i dei fleste emna for å gi eit tydelegare bilete av eiga utvikling. Metoden bygger på at studenten sjølv skriv ned sine refleksjonar og val, og formulerer nye mål innanfor det aktuelle fagfeltet.Teoriundervisninga vil i hovudsak vere fellesførelesingar. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir fagleg og didaktisk kompetanse som er relevant for arbeid i skulesektoren eller på andre område der kunst-, kultur- og mediefagleg kompetanse står sentralt. Det kan inngå i og er identisk med første året i bachelor i Kunst og handverk, og gir grunnlag for opptak til Kunst og handverk fordjupingsstudium.