Religion, livssyn og etikk, årsstudium

Årsstudium i religion, livssyn og etikk passar for deg som er interessert i religion, kultur, livssyn og etikk. Studiet gir formell kompetanse og innsikt i formidling av desse fagfelta.

 • Organisering

  Heiltid
 • Studiepoeng

  60
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  223 196

Studieinnhald

Studiet gir kunnskap om religiøse tekstar, historia til kristendomen, andre religionar og livssyn og korleis desse tradisjonane står fram i dag.

Det er sett saman av fire emne på 15 studiepoeng kvar:

 • REL 111 Bibelen – tekst og tolking
 • REL 112 Religion og livssyn
 • REL 113 Tru og tradisjon
 • REL 116 Populærkultur og livstolking i eit fleirkulturelt samfunn

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i førelesingar, seminar, individuell oppgåveskriving og gruppearbeid. Det er obligatorisk frammøte. For eksamensordning, sjå emneplanar.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med ei lærarutdanning gir studiet undervisningskompetanse i KRLE-faget i grunnskulen og faget Religion og etikk i vidaregåande opplæring. Studiet kan også inngå i andre yrkesutdanningar. Det gir innsikt i religions- og livssynsmangfaldet i Noreg og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Emna i årsstudiet kan innpassast i ulike bachelorgradar ved Høgskulen i Volda og gir grunnlag for opptak til fordjupingsstudium i religion og livssyn.